חדשות: 

הכל אודות אכיפה – מיכל פלג יהודאי

פוסטים אחרונים

עלון בת חפר – יוני 2014

 

<br />

מהם חוקי עזר?

חוקי העזר של הרשות המקומית נועדו להסדיר היבטים שונים הנוגעים לחיי היום יום, ועוסקים בעיקר בהסדרת נושאים כגון:
איסור השלכת פסולת לסוגיה, ביוב, שילוט, שמירה על הגינון הציבורי, אחריות בעל נכס על שטחו, חניות, רכבים נטושים, רוכלות, כלבים משוטטים, חיסוני כלבת ורישוי כלבים, ועוד.
לכל רשות מקומית הסמכות לחוקק חוקי עזר ולאכוף את ביצועם.
חוקי העזר נסמכים על החוקים הכלליים של מדינת ישראל ועל הוראות החוק בנושא מסוים. לדוגמא: חוק עזר בנושא חניית רכבים נסמך על "פקודת התחבורה", אכיפה בנושא כלבים משוטטים נסמכת על "פקודת הכלבת ומניעתה" וכד'.
למועצה אזורית עמק חפר מספר חוקי עזר אותם היא אוכפת בתחומיה, כשהעיקרי שבהם הוא "חוק עזר לעמק חפר (איכות
הסביבה), התשנ"ט 1999" וחוקי עזר נוספים לנושאים ספציפיים (כגון בנושאי הסדרת מקומות חנייה, שילוט).
המחלקה המשפטית במועצה שוקדת בימים אלה על עדכון חוקי העזר, הרחבת תחולתם ואיחודם.

מי אוכף את חוקי העזר?

»» אכיפה של חוקי העזר היא באחריות המועצה ומתבצעת באופן שוטף על-ידה, באמצעות פקחיה.
»» ועד הישוב והמזכירות אינם מבצעים אכיפה, אלא פונים למועצהלביצועה.
»» לפקחי המועצה סמכות לאכוף את חוקי העזר (לתת דוחות וקנסות) וגם לאכוף בנושאים כגון רישוי עסקים, תחבורה וחנייה ועוד.
יש לציין כי מרגע שניתן דו"ח (וקנס) לתושב, לא ניתן לבטלם אלא באמצעות הליך משפטי.
»» לחלק מנושאי אכיפה (כגון צמחיה פולשת, רכבים נטושים) ישנוהליך של מתן התרעה ומתן הזדמנות לתושב לתקן את המפגע תוך פרק זמן נתון, ורק לאחר מכן ניתן דו"ח וקנס כספי, לנושאי אכיפה אחרים – מתן הדו"ח והקנס הם מידיים (כלבים, פסולת בניין, גזם ועוד).
»» נושאים מסוימים מועברים לטיפול גורמים נוספים שמחוץ למועצה כגון: מפגעי ריח -מועברים גם לטיפול המשרד לאיכות הסביבה, חניות לא חוקיות וחסימת חניות נכים -לטיפול המשטרה, וכדומה.
»» לחלק מנושאי האכיפה, קבלת התרעה או דו"ח מפקח המועצה, הינם רק תחילתו של תהליך משפטי – ולאחר תחילת טיפול בהם על-ידי גורמי הפיקוח במועצה הם עוברים לטיפול בערכאות
משפטיות (רישוי עסקים למשל).

מיהם גורמי האכיפה במועצה?

במועצה האזורית עמק חפר, שתי מחלקות עיקריות העוסקות בפיקוח שוטף, הנוגע לחיי היום-יום. לשתי המחלקות פקחים המגיעים לישוב למספר שעות בשבוע וגם לפי קריאה ממזכיר הישוב, או לפי הפנייה ממוקד המועצה:
»» מחלקת הפיקוח הרב תכליתי ורישוי עסקים – המתמקדת באכיפה בנושאים של: השלכת פסולת ברשות הרבים, רוכלות, השלכת גזם שלא במועד המתאים, חניות בניגוד לחוק, רכבים נטושים, שילוט פיראטי, צמחיה פולשת ועוד.
»» המחלקה הווטרינרית – אחראית על אכיפת חוקים ותקנות הקשורים לבעלי חיים: אירועי נשיכה והסגרתם של הכלבים הנושכים, פיקוח ולכידה של כלבים משוטטים, הטלת קנסות על בעלי כלבים שאינם קושרים או מחסנים את כלביהם ועוד.

מה תפקיד ועד הישוב ומזכיר הישוב?

ועד הישוב עוקב אחר הנעשה בישוב ואחר נושאים הקשורים למפגעים בישוב, הפרות של חוקי העזר ונושאים קרובים העולים על סדר היום הציבורי על-ידי תושבי הישוב.
 כאשר מזוהה בעיה הקשורה לאכיפה (הנמצאת כאמור באחריות
המועצה), פונה הועד לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה, תוך בקשה ל:
– אכיפה מוגברת בנושא מסוים – לדוגמא בעונת האביב ישנה צמיחה מוגברת של גדר חיה, וישנה החמרה עונתית של מפגעי צמחיה פולשת מגינות פרטיות לרשות הציבור, עד כדי חסימת מדרכות ויצירת מפגעי בטיחות. פקחי המועצה מונחים בתקופה זו לאכוף ביתר שאת את נושא אחריות בעל הנכס לגזום צמחייה הפולשת מחצרו.
– ביצוע אכיפה בשעות הערב או בסופי שבוע – לדוגמא זוהתה בבת חפר בעיה של בעלי כלבים ההולכים עם כלבם ללא רצועה, או נותנים לכלבם לשוטט ברחוב בשעות הערב ובסופי שבוע. התופעה נובעת מתוך מחשבה כי אין אכיפה בזמנים אלו. לפיכך ועד הישוב פונה למועצה על-מנת שתוגבר האכיפה בבת חפר בזמנים אלו.
– הפניית הפקח לכתובת מסוימת בה קיים מפגע – קיימת העברה שוטפת של מידע על מפגעים נקודתיים ישירות לטיפול על-ידי הגורם המתאים במועצה.
מזכיר הישוב מזהה מפגעים ועבריינים בישוב ומפנה את גורמי הפיקוח אליהם, נמצא בקשר שוטף עם הפקחים ולעיתים מתלווה אליהם, מקבל משוב שוטף מגורמי הפיקוח במועצה לגבי הטיפול מול התושב, דו"חות שניתנו וכדומה.
באחריותו של מזכיר הישוב להפיץ מידע לתושבים מעת לעת לגבי מועדי פינוי פסולת גושית, מועדי פינוי גזם, וכדומה.
ועד הישוב והמזכיר, עוסקים גם בהסברה לתושבים, באמצעות עלון בת חפר, לגבי מידע הקשור למבצעי אכיפה, אירועים חריגים בישוב, דגשים על נושא חניות רכבים, השמירה על הגינון הציבורי, השמירה על הניקיון, אחריות התושבים על מניעת מפגעים בחצרם ועוד.

ahifa

כל הזכויות שמורות לבת חפר © 2020