חדשות היישוב:
לעידכוני הדוברות יש להתקין ולהתחבר לאפליקציית ההודעות החדשה "מקומי" במידה ואינכם מצליחים להתחבר למערכת, יש לפנות בשעות העבודה למזכירות היישוב בטלפון או בוואטסאפ למספר 053-6231390    תושבים יקרים שימו לב. בשטח השצ"פ המרכזי מתבצעות עבודות (מרחוב גולן עד שדרות השרון) האזור מוגדר כאזור בניה סגור. למען בטיחותכם ובטיחות ילדכם - חל איסור להיכנס לשטח זה עד גמר הפרויקט (זמן משוער כחודשיים). תודה הנהלת הישוב    עידכון מוניציפלי לעבודות תשתית מים 23.05.24 ביום שני הקרוב ב- 27/5/24 צפויה הפסקת מים לצורך טיפול בתשתית המים הראשית. העבודות יתבצעו במפגש רחבות אורן שפלה ונגב בית קשת. תחילת העבודות 9:00 צפי סיום 12:00. העבודות מתבצעות בהדרגה והפסקות המים יבוצעו לסירוגין ברחבות הבאים: אשל, אלה ,אורן ,בית קשת. נא להערך בהתאם.
חדשות היישוב:
לעידכוני הדוברות יש להתקין ולהתחבר לאפליקציית ההודעות החדשה "מקומי" במידה ואינכם מצליחים להתחבר למערכת, יש לפנות בשעות העבודה למזכירות היישוב בטלפון או בוואטסאפ למספר 053-6231390    תושבים יקרים שימו לב. בשטח השצ"פ המרכזי מתבצעות עבודות (מרחוב גולן עד שדרות השרון) האזור מוגדר כאזור בניה סגור. למען בטיחותכם ובטיחות ילדכם - חל איסור להיכנס לשטח זה עד גמר הפרויקט (זמן משוער כחודשיים). תודה הנהלת הישוב    עידכון מוניציפלי לעבודות תשתית מים 23.05.24 ביום שני הקרוב ב- 27/5/24 צפויה הפסקת מים לצורך טיפול בתשתית המים הראשית. העבודות יתבצעו במפגש רחבות אורן שפלה ונגב בית קשת. תחילת העבודות 9:00 צפי סיום 12:00. העבודות מתבצעות בהדרגה והפסקות המים יבוצעו לסירוגין ברחבות הבאים: אשל, אלה ,אורן ,בית קשת. נא להערך בהתאם.

פרטיות ותקנון

מדיניות פרטיות ותקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר האינטרנט ורכישת כרטיסים

שימוש באתר האינטרנט – כללי

הגדרות

 • “היישוב” – יישוב קהילתי בת חפר.
 • “אתר” – אתר האינטרנט של היישוב.
 • “אירועים” – מופעים, הצגות, הרצאות וכל פעילות אחרת המתקיימת במסגרת היישוב.
 • “גולש” – מי שגולש באתר ולא נרשם אליו.
 • “חבר” – מי שנרשם לצורך קבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או היישוב.
 • “מזמין” – מי שנרשם לאתר לצורך ביצוע רכישת כרטיסים דרך האתר;
 • האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות פעילויות ואירועים, העתידים להתקיים במסגרת היישוב. האתר מספק מידע גם לגבי אירועים ופעילויות שלא באחריות או בהפעלת היישוב. רשאי המעוניין להזמין ולרכוש כרטיסים דרך האתר, וכן להירשם לאתר כ-“חבר” (כהגדרת מונח זה לעיל), על מנת לקבל מידע שוטף.
 • מובהר, כי השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו, מוצעים אך ורק בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש הכלולים בתקנון זה, ולפיכך, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) מצהיר כי הינו מעל גיל 18, קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן במלואן והסכים להן ויפעל אך ורק בכפוף לתנאי ולהוראות תקנון זה ושימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמת ואישור המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (לפי המקרה) לאמור בתקנון זה.
 • היישוב שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ותוקף שינוי כאמור יהא החל ממועד פרסומו באתר.
 • כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאין תקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.
 • אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של היישוב הינו אסור.

רישום לאתר ושמירת פרטיות

 • על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר, וכן על מנת לקבל ניוזלטר, יש למלא טופס פרטים אישיים, הנהלת האתר מחויבת לשמור, ככל שניתן, על פרטיות מי שנרשמו לאתר, תוך שמירת סודיות המידע האישי של המזמינים והחברים והגולשים באתר.
 • עם זאת, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) מאשר בזאת, כי ידוע וברור לו, שלא תמיד ניתן להבטיח הבטחה מלאה של שמירת הסודיות ו/או פרטיות המידע, אשר הינו מעביר באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני, ולפיכך, מאשר בזאת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה), כי אין היישוב אחראי בכל אופן שהוא בקשר לשימוש במידע הנמסר על ידו באמצעות רשת האינטרנט ו/או האתר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או על הפצתו.
 • מובהר, כי מזמין ו/או חבר ו/או גולש (בהתאם למקרה) אינו רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרה שאינה חוקית. הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של היישוב בלבד, ולמזמין ו/או לחבר ו/או לגולש (בהתאם למקרה) לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי היישוב בנוגע לכך, ושיקול הדעת הבלעדי לאופן השימוש באתר מסור להנהלת היישוב, ובכלל זה בכל הנוגע לאישור שם ו/או לשם משתמש של מזמין ו/או חבר.

רכישת כרטיסים דרך האתר

 • על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר יש למלא טרם התשלום טופס פרטים אישיים.
 • ניתן לבצע רכישת כרטיסים באמצעות כרטיס האשראי בלבד.
 • לא ניתן לשלם על כרטיס שנרכש באתר בתשלומים. במקרים חריגים כאשר זה יתאפשר, הדבר יצוין בתהליך הרכישה.
 • כל מידע המפורסם באתר בקשר למכירת מוצר ו/או שירות כלשהו, אין בו כדי ליתן את מלוא הפרטים אודות המוצר ו/או השירות, ואין להסתמך על כל פרסום באתר.
 • לאחר ביצוע רכישה, יבדוק היישוב את פרטי כרטיס האשראי שהוזנו ע”י המזמין, ורק לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי, יהיה רשאי היישוב להודיע למזמין כי הרכישה אושרה, או נדחתה. משלוח ההודעה על אישור הרכישה, אינו מהווה ראיה לביצוע הרכישה ואינו מחייב את היישוב.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, המזמין יהא מחויב כלפי היישוב, בעוד היישוב יהיה מחויב לספק את המוצר ו/או השירות למזמין, רק לאחר אישור חברת האשראי את ביצוע העסקה.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, מועדי המשלוח יחשבו רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת האשראי. באם לא הסדיר המזמין את אישור העסקה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, היישוב יהא רשאי לבטל את העסקה ו/או לדרוש את התמורה, לפי שיקול דעתו.
 • היישוב רשאי לעדכן, עפ”י שיקול דעתו ובכל מועד, כל פרט בקשר למכירה באתר, ולאחר עדכון הפרטים באתר, הם יחייבו את הצדדים.
 • היישוב לא יהיה אחראי לכל עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ולא יישא בכל נזק שיגרם למזמין ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה מכך. בכל מקרה, האחריות הכוללת של היישוב בכל הקשור לעיכוב ו/או איחור באספקת המוצר, לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצר.
 • היישוב יספק את המוצר ו/או השירות לכתובת המזמין, כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה.
 • היישוב יהא רשאי לבטל עסקה כולה או חלקה עפ”י שיקול דעתו, בכל מועד ומבלי להודיע על כך מראש.
 • הצדדים מסכימים כי מקום ביצוע העסקה יחשב כמקום מושבו של היישוב.
 • על תקנון זה יחולו תנאי מדיניות ביטולים, לפי הכללים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א – 2010, וזאת מבלי לגרוע מתנאי תקנון זה.

מופעי ילדים | הצגות ושעות סיפור

 • הכניסה למופעי ילדים מגיל 3
 • כל משתתף החל מגיל שנתיים – חייב בכרטיס.
 • אין להכניס אוכל או לאכול במהלך המופעים
 • ילד מתחת לגיל 10 חייב בליווי מבוגר.
 • לא תתאפשר הכנסת דברי מזון ושתיה לאולם.
 • איחורים – אנא הקפידו להגיע חצי שעה לפני תחילת המופע.
 • מקומות הישיבה שמורים לכם עד תחילת המופע
 • המאחרים יופנו לשורות אחרונות וישבו על בסיס מקום פנוי.
 • האמור לעיל נכון לכלל ההצגות והמופעים

קבלת כרטיסים שהוזמנו

 • כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר יתקבלו אצל המזמין באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.
 • יש להציג אישור רכישה בנייד, ניתן להדפיס את הכרטיס ולהביאו לאירוע.
 • שינוי ו/או החלפה בעניין כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה ליישוב, ובכפוף לתקנון זה. ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
 • לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים. החלפת כרטיס מהווה ביטול עסקה, כמשמעותה בתקנון זה.

תנאי ביטול כרטיסים

 • ברכישת כרטיס באתר תקבלו אישור רכישה בו רשומים המקומות שבחרת (במקרה של מקומות מסומנים)
  יש לשמור אישור זה להצגה בכניסה במועד האירוע.
 • ביטול כרטיס, הזזה או החלפה יהיו כרוכים בעמלת טיפול בסך 5% מערך הכרטיס או 5 שקלים .
 • באחריות הלקוח לבדוק את מועדי האירועים באתר האינטרנט או במזכירות היישוב, אין להסתמך על המועדים שפורסמו בתחילת שנה.
 • ביום המופע ושלושה ימי עסקים לפניו לא ניתן לבטל כרטיס.
 • לא תתאפשר הכנסת דברי מזון ושתיה לאולם.
 • במקרה של אובדן כרטיס מנוי יש לדווח למזכירות בת חפר במייל toshavim@bathefer.net לצורך הנפקת כרטיס חדש.

ביטול עסקה

 • ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, בהתאם לתנאים), ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ -7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה
 • ביטול עסקה יתבצע דרך פניה ישירה ובכתב למזכירות היישוב, במייל toshavim@bathefer.net לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני יום האירוע המוזמן. ביטול בפחות מ 7 ימים יחויב בעלות מלוא גובה העסקה.
 • יש לציין את מספר ההזמנה שברצונכם לבטל, שם מלא של מבצע הרכישה והסכום לזיכוי.
 • בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 • למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו 7 ימי עסקים לפני המופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי”.
 • עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בעלות המלאה של מחיר העסקה בעת הביטול.
 • בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר – כמוה כבקשת ביטול עסקה.
 • אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה).
 • אם וככל שיבוטל אירוע על ידי היישוב, יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו בפועל בקשר עם האירוע, וזאת תוך 30 ימי עסקים מהמועד שבו נודע ליישוב על הכוונה לבטל את האירוע, וכנגד הצגת הכרטיס כשהוא שלם, וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע.
 • אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי, באותו האופן הקבוע לעיל.
 • באם ביטל המזמין את התקשרותו ו/או דרש החזר כספי שלא עפ”י דין ו/או לא פרע את מלוא תשלום התמורה מכל סיבה שהיא, יישא המזמין בכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם ליישוב עקב כך, לרבות הוצאות גבייה ושכ”ט עו”ד.

זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני

 • מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שייכים ויהיו בכל עת בבעלות מלאה ובלעדית של היישוב.
 • האתר והתוכן המופיעים במסגרתו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצא באלה (להלן ביחד בסעיף 8 זה: “המידע”) מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של היישוב ו/או של צדדים שלישיים, אשר התירו ליישוב לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים במסגרת האתר.
 • נאסר על מזמין ו/או חבר ו/או גולש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, או למכור כל חלק מן המידע, הכלול באתר ללא הסכמתו הכתובה והמפורשת של היישוב
 • המזמין והחבר והגולש מכירים בזכויות היוצרים, הקיימות במידע, ומתחייבים שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 • הסימנים המסחריים של היישוב בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של היישוב, או מותגים בבעלות היישוב, אשר השימוש בהם מותר בלעדית ליישוב. לא יעשו המזמין ו/או החבר ו/או הגולש כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של היישוב בסימני המסחר או המותגים.

הגבלת אחריות היישוב

 • האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע במסגרתו – מוצע לשימוש כמות שהוא/ אומנם, כוונת היישוב הינה, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן ונפלו ו/או יפלו טעויות טכניות ו/או אחרות במידע, לרבות טעויות מהותיות.
 • תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים ו/או שירותים, המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצר ו/או שירות הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. היה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיו הרשמיים של היישוב, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי היישוב, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי היישוב. במסמכיו הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי היישוב.
 • היישוב אינו מתחייב, שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי היישוב, או לנזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל היישוב או מי מספקיו. המזמין ו/או החבר ו/או הגולש באתר מבין כי מדובר ברשת האינטרנט, אשר חשופה לבעיות ולתקלות ולנזקים כמפורט לעיל, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי היישוב בכל הנוגע לאמור לעיל.
 • השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש (המזמין ו/או החבר ו/או הגולש). היישוב אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר, והיישוב לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
 • החבר ו/או המזמין מתחייב לשפות ולפצות את היישוב ו/או מי מטעמו מיד ולפי דרישה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בה, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או אי עמידה בו ו/או הפרת הוראה עפ”י כל דין.
 • על אף האמור בכל דין מוסכם, כי לגבי עילה הנובעת מתקנון זה ו/או ממתן השירותים ו/או רכישת המוצרים (כרטיסים לאירועים) מאת היישוב תהא תקופת ההתיישנות למשך שנתיים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים, או מיום שנתגלתה עילת התביעה, כמוקדם מביניהם. שימוש המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) באתר כמוה כהסכמה לאמור בתקנון זה וכחתימה על חוזה נפרד, כאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות התשי”ח – 1958.

שונות

 • שינוי מקומות ישיבה- היישוב שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכתוצאה משיקולים שונים, לשנות את מקומות הישיבה, אולם, מובהר כי הדבר ייעשה במקרים חריגים בלבד.
 • בכוונת היישוב, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת היישוב להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן, רשאי היישוב להפסיק את השימוש באתר, מדי פעם בפעם, לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות ו/או הפסקות בשירותים המסופקים במסגרת האתר.
 • בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאים אחרים במסמכי המזמין ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד פרסום תקנון זה, יגברו הוראות מסמכי המזמין ו/או המסמך האחר שמועד כתיבתם מוקדם למועד פרסום תקנון זה.
 • היישוב רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו שינויים בתקנון זה, מבלי שיהא חייב ליידע על כך.
 • במקרה של חילוקי דעות בין היישוב למזמין ו/או לגולש ו/או לחבר ו/או לכל אדם ו/או גוף, הנתונים הרשומים אצל היישוב יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת ו/או בכל הליך משפטי בין הצדדים.
 • הצדדים קובעים את בית המשפט המוסמך במחוז מרכז, כבית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הנובע מתקנון זה.

קבלת ניוזלטר / חומר פרסומי

 • המבקש להיות חבר ולקבל מידע פרסומי מהאתר, על בסיס קבוע, יירשם לאתר כחבר, על ידי מילוי המקום המיועד לכך בטופס ההצטרפות לניוזלטר, המצוי באתר.
 • החברות באתר כוללת, בין היתר, את הסכמת החבר לקבל חומר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדיוור ישיר, לגבי פעילויות היישוב, ובכלל זה, אירועים מתוכננים ו/או מועדיהם ו/או מחירים ו/או פרטים דומים ו/או אחרים ו/או פרסומים שונים, הכל לפי שיקול דעת היישוב.
 • החברות באתר אינה כרוכה בתשלום, וניתנת לביטול בכל עת, באמצעות מסירת הודעה בדואר ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני. יש לוודא קבלת ההודעה. החברות באתר תיפסק בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה האמורה.
 • כל פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור מוצרים ו/או אירועים, המופיעים באתר ו/או בניוזלטר המופץ על ידי היישוב אינם בגדר המלצה מקצועית ו/או ייעוץ מקצועי, וכל הבוחר להסתמך על פרסום ו/או המלצה ו/או אזכור כאמור, ו/או לנהוג על פיו, עושה כן על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.
יצירת קשר

2023© כל הזכויות שמורות לועד מקומי בת חפר